Obchodní podmínky

 

1.                 Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi zákazníkem a společností Vienna Consulting s.r.o., se sídlem Osadní 1466/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 290 44 383, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 162403, e-mail: obchod@odprezentuj.cz (dále jen „My“, „odprezentuj“ nebo „Prodávající“) založené v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách obchod.odprezentuj.cz.
 • Odchylná písemná ujednání mezi odprezentuj a zákazníkem, zejm. ujednání uvedená v objednávce mají přednost před ustanoveními VOP.
 • Veškeré služby odprezentuj jsou určeny výhradně profesionálům (podnikatelům ve smyslu ustanovení § 420 občanského zákoníku). Služby odprezentuj nejsou určeny spotřebitelům (ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku).

2.                 Definice

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

3.                 Uzavření smlouvy

 • Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
  2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
  3. Své identifikační a kontaktní údaje.
 • V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
 • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
 • V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 • V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

4.                 Podmínky poskytování služeb

 • Uzavřením Smlouvy se odprezentuj zavazuje poskytnout zákazníkovi služby – školicí kurz v rozsahu a za podmínek uvedených v Objednávce (dále jen „Kurz“). Zákazník se zavazuje uhradit cenu Kurzu uvedenou v Objednávce.
 • Odprezentuj si vyhrazuje právo zrušit termín Kurzu nejpozději 7 dní před stanoveným termínem, a to bez stanovení náhradního termínu. Zrušení termínu Kurzu oznámí odprezentuj zákazníkovi e-mailem. Odprezentuj je povinno vrátit uhrazenou cenu Kurzu zákazníkovi nejpozději do 5 dnů od zaslání oznámení o zrušení termínu Kurzu.
 • Odprezentuj si vyhrazuje právo zrušit termín Kurzu méně jak 6 dní před stanoveným termínem. Zrušení termínu Kurzu oznámí odprezentuj zákazníkovi e-mailem, v případě potřeby i telefonicky. Zákazník v takovém případě je oprávněný si zvolit, zda se bude účastnit Kurzu v náhradním termínu nebo zda mu odprezentuj vrátí uhrazenou cenu Kurzu.
 • Kurz se koná na adrese Křižíkova 209/51, 186 00  Praha 8, neuvede-li odprezentuj v Objednávce jiné místo konání.
 • Odprezentuj je oprávněno vykázat zákazníka z místa konání Kurzu bez jakékoliv náhrady, pokud chování zákazníka narušuje průběh Kurzu či obtěžuje ostatní zákazníky účastnící se Kurzu.

5.                 Cenové a platební podmínky

 • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. Vpřípadě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do následujícího dne.
  2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do následujícího dne.
 • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču.
 • Teprve úhradou Celkové ceny je zákazníkovi závazně rezervováno místo v Kurzu. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6.                 Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci         

 • Zboží typu Kurz je možné odebrat osobně v den a v čase, kdy se zakoupený Kurz koná. Není-li uvedeno jinak, osobní odběr probíhá na naší provozovně na adrese Křižíkova 209/51, 186 00 Praha 8
 • Ostatní Zboží je možné odebrat osobně na naší provozovně na adrese Křižíkova 209/51, 186 00 Praha 8.
 • Pokud osobní odběr hmotného Zboží (např. kniha) neprobíhá v rámci účasti na kurzu, je vhodné ho dopředu domluvit telefonicky či e-mailem.
 • Po převzetí Zboží je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost Zboží a v případě jakýchkoli závad Nám tuto skutečnost neprodleně oznámit.
 • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

7.                 Neúčast na kurzu

 • V případě, že zákazník nemůže ze závažných důvodů na Kurz v rezervovaném termínu dorazit, může se nejpozději 14 dní před termínem konání Kurzu obrátit na odprezentuj prostřednictvím e-mailu kurzy@odprezentuj.cz s žádostí o změnu Kurzu na jiný termín, který již byl vypsán na E-shopu. Odprezentuj není povinno umožnit zákazníkovi přesun na alternativní termín ani vracet uhrazenou cenu kurzu.
 • Zákazník může po e-mailové domluvě s odprezentuj prostřednictvím e-mailu kurzy@odprezentuj.cz přenechat účast na Kurzu náhradníkovi.
 • V případě neúčasti zákazníka či jeho náhradníka na Kurzu není odprezentuj povinno poskytnout zákazníkovi finanční náhradu.

8.                 Licenční podmínky

 • Obsah Kurzu je chráněn právními předpisy ochrany duševního vlastnictví, zejména autorským právem. Bez písemného souhlasu odprezentuj není zákazník oprávněný půjčovat, kopírovat, upravovat, dále prodávat třetím osobám ani jiným způsobem šířit obsah Kurzu nebo jeho část.
 • Zákazníkům je zakázáno pořizovat jakékoliv obrazové nebo zvukové záznamy z průběhu Kurzu. Rovněž je zákazníkům zakázáno pořizovat podoby či podobizny osob, které se Kurzu účastní, ať již jako zástupci odprezentuj nebo jako zákazníci.
 • Zákazník obdrží v rámci Kurzu školicí materiály, které je oprávněný používat pro vlastní potřebu nekomerčním způsobem. Je zakázáno šířit či zpřístupňovat školicí materiály v původní či v upravené podobě jakýmkoliv způsobem třetím osobám.

9.                 Omezení odpovědnosti

 • Odprezentuj při realizaci Kurzu nenese odpovědnost za služby třetích osob.
 • Zákazník není oprávněný uplatňovat vůči odprezentuj jakoukoli materiální škodu vzniklou nikoliv úmyslným jednáním odprezentuj.

10.            Uživatelský účet

 • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
 • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy ho více než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
 • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

11.            Závěrečná ustanovení

 • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
 • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
 • Tyto VOP jsou účinné od 1. května 2023.
Zpět do obchodu